Pato Logico
A Guerra(War) 글 : 조제 조르즈 레트리아 그림 : 안드레 레트리아 (André Letria) 출판사 : Pato Logico / 64쪽 발행일 : 2018-01-01 나미콩쿠르
BIB상
Domingo Vamos A Luz 글 : Jose jorge Letria 그림 : Andre Letria 출판사 : Pato Logico / 0쪽 발행일 : CJ 그림책상
맨위로